ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ


Maseksport Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Tekstil Tarım İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Maseksport” ve/veya “Şirketimiz”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki şekilde bilgilendirmek istiyoruz.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ


Kişisel verileriniz, Kanun ve Kanun’a bağlı ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:


Bu kapsamda ziyaretiniz sebebiyle temin edilen, “Ad-Soyad, Şahıs Firması Adı ve Araç Plakası” şeklindeki kişisel verileriniz, şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin sağlanması ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturularak giriş-çıkış yapan kişilerin tespiti ve takibi amacıyla meşru menfaat hukuki sebebi uyarınca, ve


Şirketimiz bünyesinde bulunan kameralardan elde edilen “Kamera Kayıtları” da yine şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak açık rızanız aranmaksızın işlenmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI


Şirketimiz, yukarıda işlenen kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile sınırlı olarak Tedarikçi Güvenlik Şirketleri ile Sistem Tedarikçisi Şirketler veya talep edilmesi durumunda Kanunen Yetkili Kamu Kurumları ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşabilir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ


Şirketimiz kişisel verilerinizi, işletmelere giriş yapmak için tarafınızdan temin edilen kimlik bilgilerinin sisteme işlenmesi aşamasında veya şirket bünyesinde bulunan kamera kayıt faaliyetleri sonucunda elde etmektedir.
Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve Şirketimizin sürekliliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmaların dayandığı farklı hukuki nedenlerle toplanmaktadır. Bu hukuki nedenler, yürürlükteki muhtelif kanun ve ikincil mevzuat düzenlemelerinden kaynaklanmaktadır.


KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ


Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin Kanun’un 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir: Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Kişisel veri sahibi olarak Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak 10001 Sokak No:18 AOSB Çiğli / İzmir adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya Noter kanalıyla resmi usulde iletmeniz durumunda, talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

Sosyal medyadan bize ulaşarak firmamız hakkında bilgilere erişebilir ve haberleri takip edebilirsiniz.