ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ


Maseksport Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Tekstil Tarım İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Maseksport” ve/veya “Şirketimiz”) olarak faaliyetlerimizi sürdürürken işlemekte olduğumuz kişisel verilere saygı duymakta ve kişisel verilerin güvenliği hususunda mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde hassasiyet göstermekteyiz. Bu doğrultuda çalışan adaylarına ait kişisel verilerinin güvenliliğini ve gizliliğini önemsiyoruz.


Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”), şirket politikalarında ve diğer uygulanabilir mevzuatta yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.


VERİ SORUMLUSU


Kanun’un uygulanması bakımından İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 92660 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı bulunan, 10001 Sokak No:18 AOSB Çiğli / İzmir adresinde mukim Maseksport Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Tekstil Tarım İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı Şirketimiz veri sorumlusudur.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ


Kişisel verileriniz, ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla personel temini ve Şirketimiz işlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmaların dayandığı farklı hukuki nedenlerle Kanun ve Kanun’a bağlı ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:


Bu kapsamda; ad-soyad, doğum tarihi, sürücü belgesi bulunup bulunmadığı, seyahat engeli olup olmadığı, askerlik durumu, ev adresi, ev ve cep telefonu, e-posta adresi, öğrenim durumu, kurs ve sertifikalar, yabancı dil bilgisi, bilgisayar bilgisi, geçmiş çalışma bilgileri, talep edilen ücret şeklindeki kişisel verileriniz, aşağıda sayılan amaçlarla açık rızanıza istinaden işlenecektir:


Çalışan adaylarının başvuru, seçme ve değerlendirme süreçlerinin planlaması ve/veya yürütülmesi, Çalışan adayı ve/veya öğrenci ve/veya stajyer yerleştirilmesi için gerekli iç/dış iletişim aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, Personel temini ve/veya Şirket güvenlik süreçleri için referans ve/veya istihbarat aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası.


İş başvurunuz olumlu olarak değerlendirilmesi durumunda ise, işe alım sürecinizin tamamlanması ve iş sözleşmenizin akdedilebilmesi amaçlarıyla; sabıka kaydı ve sağlık bilgisi şeklindeki kişisel verileriniz de açık rızanıza istinaden ayrıca işlenecektir.


İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ


Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.


Öte yandan, özgeçmişinizde yer alan; ad-soyad, doğum tarihi, sürücü belgesi bulunup bulunmadığı, seyahat engeli olup olmadığı, askerlik durumu, ev adresi, ev ve cep telefonu, eposta adresi, öğrenim durumu, kurs ve sertifikalar, yabancı dil bilgisi, bilgisayar bilgisi, geçmiş çalışma bilgileri, talep edilen ücret şeklindeki kişisel verileriniz, aşağıda sayılan amaçlarla açık rızanıza istinaden çevrimiçi veya çevrimdışı faaliyet gösteren personel alım aracılık firmalarına aktarılabilecektir:


Çalışan adaylarının başvuru, seçme ve değerlendirme süreçlerinin planlaması ve/veya yürütülmesi, Çalışan adayı ve/veya öğrenci ve/veya stajyer yerleştirilmesi için gerekli iç/dış iletişim aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası.


İş başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması durumunda ise sağlık verileriniz, açık rızanıza binaen, iş sağlığı ve/veya güvenliği çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin planlanması ve/veya yürütülmesi amacıyla OSGB firması ve şirket doktoruna aktarılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ


Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde, iş başvurularının değerlendirilebilmesi amacıyla web sitemiz üzerinden elektronik ortamda toplanmaktadır.


KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI


Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin Kanun’un 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir: Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Kişisel veri sahibi olarak Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak 10001 Sokak No:18 AOSB Çiğli / İzmir adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya Noter kanalıyla resmi usulde iletmeniz durumunda, talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.


Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verilerimin güncel ve doğru olduğunu, Maseksport tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.

 

 

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

Sosyal medyadan bize ulaşarak firmamız hakkında bilgilere erişebilir ve haberleri takip edebilirsiniz.