İNTERNET PLATFORMU AYDINLATMA METNİ

İNTERNET PLATFORMU AYDINLATMA METNİ


1.    VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ


Maseksport Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Tekstil Tarım İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Maseksport” ve/veya “Şirketimiz”) olarak kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Maseksport olarak kişisel veri mahremiyetine ve bu doğrultuda her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine ve gizli tutulmasına büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.


2.    KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI


Kişisel verileriniz, Maseksport tarafından sunulan ürün ve hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Şirketimiz’in hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve/veya güncellenerek, aşağıda yer alan amaçlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın genel nitelikli ve dahi özel nitelikli kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından en iyi şekilde hizmetlerini sunabilmesini teminen işlenebilmektedir:

  • İnternet sitemiz www.maseksport.com üzerindeki iletişim formu kullanılmak suretiyle bizlere yapacağınız başvurularda yer vereceğiniz kimlik ve iletişim bilgileriniz,
  • İnternet sitemizi ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezinmeniz halinde çerez verileriniz de işlenecektir.


Kişisel verileriniz;
Şirketimiz’in hizmetlerinin sunulması, müşteri memnuniyetinin artırılması, şikâyet ve önerilerin değerlendirilerek yanıtlanması, istatistiki analizler yapılabilmesi, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini, veri güvenliğinin sağlanması, yasal düzenlemelere, Şirket kural ve politikalarına uyum sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.
Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi mevzuatı ve 5651 sayılı Kanun gibi yasal düzenlemelerden doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, Şirketimiz’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.


3.    KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI


Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla, aktarılmasını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla;
Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında; denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına (BTK, TÜİK, mahkemeler vb.), denetçilere, yazılım ve donanım destek hizmeti sunan şirketlere ve avukatlar, mali müşavirler gibi kanunen yetkili özel kişilere aktarılabilmektedir.


4.    KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ


Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası gereğince, kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülük, veri sorumlusunun meşru menfaati veya hakkın korunması sebepleriyle toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz elektronik ortamda, internet sitemiz üzerinden, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


5.    KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ


Kanun kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini, talep etme haklarına sahipsiniz.
Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı yazılı olarak aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz.

 

  • 10001 Sokak No:18 AOSB Çiğli / İzmir adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
  • Noter vasıtasıyla resmi usulde.

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak belirtmek isteriz ki, Kanun’un anılan maddesi gereği talebinizin masraf gerektirmesi halinde, bu masraf Şirketimizce tarafınızdan talep edilebilecektir.

İNTERNET PLATFORMU

AYDINLATMA METNİ

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

Sosyal medyadan bize ulaşarak firmamız hakkında bilgilere erişebilir ve haberleri takip edebilirsiniz.